MONITORING
SIECI
BLACKHOLING
BEZPIECZEŃSTWO
INFORMACJI
SCRUBBING
OBSŁUGA_OUK
WSPARCIE_KSC

Projekt „System bezpieczeństwa zasobów i procesów wspólnoty operatorów telekomunikacyjnych świadczących usługi on-line tSEC” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Przedmiotem projektu tSEC jest opracowanie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa zasobów i procesów dla wspólnoty operatorów telekomunikacyjnych małej i średniej wielkości.
System tSEC obejmuje rozwiązania techniczne i organizacyjno-proceduralne realizujące dwa podstawowe obszary funkcjonalne:

  • Monitorowanie i analiza ruchu sieciowego pod kątem wykrywania zagrożeń oraz reagowania na nie w celu minimalizowania negatywnych następstw, czyli pełnienie roli SOC (Security Operation Center) dla wspólnoty operatorów ISP;
  • Wspomaganie zarządzania bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania wspólnoty operatorów ISP w oparciu o analizę ryzyka (ze szczególnym naciskiem na ochronę danych osobowych).

Projekt obejmuje badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe i prace przedwdrożeniowe.

Projekt tSEC jest realizowany przez spółkę Projekt MdS Sp. z o.o. w konsorcjum z Instytutem Technik Innowacyjnych EMAG będącym instytutem Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ zajmującym się kompleksowym opracowywaniem oraz wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów i technologii.

Instytut jest znaczącym ośrodkiem naukowo-badawczym, zwłaszcza w obszarach elektroniki i automatyki, systemów bezpieczeństwa, monitorowania zagrożeń naturalnych i aparatury. Potencjał naukowo-badawczy jednostki pozwolił na wypracowanie własnego, bogatego dorobku naukowego, a także zdobycie doświadczenia w opracowywaniu i wdrażaniu urządzeń, systemów oraz technologii na potrzeby krajowego i zagranicznego przemysłu (kraje byłego ZSRR, Europa Zachodnia, Daleki Wschód). Instytut efektywnie uczestniczy w procesach inkubacji i akceleracji przedsięwzięć biznesowych i komercjalizacji badań współpracując z naukowcami z całego świata. EMAG zdobył około 200 nagród i wyróżnień w różnego rodzaju konkursach, giełdach i targach. Posiada Certyfikat zgodności Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami normy PNEN ISO 9001 i jest jednostką notyfikowaną w UE w zakresie dyrektywy niskonapięciowej (LVD) oraz posiada Akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie certyfikacji wyrobów i laboratoriów badawczych.

Skip to content